top of page

ייעוץ לפרוייקטים

של התחדשות עירונית

פרויקט של התחדשות עירונית כולל היבטי אחריות וביטוח הבאים לידי ביטוי במארג של הסכמים:

הסכם בין הדיירים ליזם / הסכם בין היזם לקבלן המבצע / הסכם בין היזם לרשות המקומית / הסכם בין היזם לבנק המלווה / הסכמים מול יועצים שונים לפרויקט: מפקחים, אדריכלים, מהנדסים ועוד.

בכל ההסכמים הללו נדרש ליווי משפטי ביטוחי מקצועי שמטרתו ליצור הגנה ביטוחית מקסימלית על הפרוייקט ועל כל הגורמים המעורבים בו, על מנת להימנע ממצב של העדר כיסוי ביטוחי הולם אשר עשוי להמיט אסון כלכלי על הדיירים, היזם, הקבלן ועוד.

יעוץ בנושאי ביטוח להסכמי התחדשות עירונית – חובה בכל פרויקט !

הייעוץ מיועד לייזמים, קבלנים, מפקחים, לדיירים ולעורכי דין המייצגים בהסכמי תמ"א, והינו חלק בלתי נפרד מהייעוץ המשפטי הנדרש לפרויקט.

  

פרויקט התחדשות עירונית (תמ"א או פינוי בינוי) אינו דומה לפרויקט בניה רגיל, והוא טומן בחובו סיכונים ייחודיים ומורכבים. בין אם מדובר בפרויקט המתקיים על גבי מבנה קיים, כשהדיירים נשארים לגור בבניין שהופך ל"אתר בניה", ובין אם מדובר על הריסת המבנה, תוך סיכון ממשי לפגיעה בסביבה.

סיכונים אלו ועוד רבים אחרים מצריכים מטריה ביטוחית רחבה וספציפית, ובשום אופן לא ניתן להסתפק בכיסוי הסטנדרטי של פוליסת עבודות !

תהיו בטוחים בלקיחת סיכונים

> מהם הסיכונים ברי הביטוח בפרויקט תמ"א ?

> האם קיים כיסוי ביטוחי למבנה או לנזקים למבנים הסמוכים לו במהלך ביצוע הפרויקט ?

> האם קיים כיסוי ביטוחי לדיירים ולרכושם במהלך ביצוע הפרויקט ?

> מה יקרה אם המבנה הופך להיות לא ראוי למגורים במהלך הפרויקט ?

> האם היזם חשוף לתביעה כבר מרגע שתלה שלט ועוד טרם החלו העבודות ?

> אילו ביטוחים נדרשים מנותני השירותים לפרויקט ? ומי יבדוק את אישורי הביטוח שלהם ?

> איך נוודא שהפוליסה עומדת בפועל בכל ההתחייבויות החוזיות הקבועות במארג ההסכמים?

אל תקלו ראש בנושא הביטוח בהסכמי תמ"א או פינוי בינוי,

הללו בעלי חשיבות עליונה עבורכם !
דאגו לקבל ליווי ביטוחי מקצועי, המכוון לצורך הגנה מקסימלית עליכם !

bottom of page