top of page

ייעוץ וניהול סיכונים לעסקים,חברות ומוסדות

ניהול עסק מעצם טיבעו טומן בחובו לקיחת סיכונים שונים ומשתנים, חלקם בעלי סבירות ממשית להתרחש ולהעמיד את העסק בפני בעיות קשות, עד כדי פגיעה תפעולית ותקציבית קשה מאד.

  

ניהול סיכונים נועד לזהות את הסיכונים בפניהם ניצב העסק 

להעריך מחד את סבירות התממשותם ומאידך לאתר את הכיסוי הביטוחי שיכול לכסותם,

ואז לערוך את האיזון שבין החשיפה לאותם סיכונים לבין העלות לבטחם, ככל שהם ניתנים לביטוח.

בניית תהליך ניהול סיכונים מיטבי כוללת:

> הכרת פעילות העסק, צרכיו הייחודיים ואף תוכניותיו העתידיות

> בחינת צרכי הביטוח של העסק בהתאם לפעילותו

> בניית מערך ביטוחי כולל ומקיף התואם לצרכיו הספציפיים של העסק תוך מתן פתרונות ביטוחיים יחודיים, ושמירה על העיקרון של מקסימום הגנה     במינימום עלות.

> עריכת מפרטי ביטוח והעברתם למבטחים לצורך קבלת הצעות ביטוח וניהול מו"מ עם המבטחים להשגת מערך ביטוחי מיטבי.

> טיפול בסעיפי ביטוח בהסכמים ומתן דגשים לנושאי אחריות ושיפוי על מנת שהללו יעלו בקנה אחד עם הכיסוי הביטוחי הקיים, וימנעו חשיפה לסיכונים  שאינם מכוסים ביטוחית.

> ליווי משפטי מקצועי ושוטף בתחום הביטוח, לרבות יעוץ וסיוע בתביעות ביטוח.

הניסיון הרב והידע המקצועי שלי מאפשרים לי להעניק את ההכוונה הנכונה בניהול סיכוני העסק שלכם, תוך עבודה בשיתוף פעולה עם חברות ביטוח, סוכני ביטוח ויועצי הביטוח המובילים, כאשר טובת הלקוח תמיד לנגד עיניי.

גם אם אתם מנהלים עסק מצליח ומשגש, עליכם לדעת כי כדי להיות בטוחים בנטילת סיכונים, אתם חייבים מערך ביטוח, התפור למידותיו של העסק שלכם.
רק בדרך זו תוכלו להתפנות לנהל את העסק שלכם בראש שקט ובצורה מיטבית, תוך קבלת החלטות עיסקיות שקולות וצמצום החשיפה לסיכונים  !

bottom of page